เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยในชีวิตประจำวัน

” ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย “

cropped-flag2460.jpg

การแต่งเพลงประจำชาติไทยฉบับแรกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ  จากทำนองเพลง God Save the Queen  ต่อมาฉบับที่สองได้ใช้เพลงทรงพระสุบันหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาเป็นทำนองของเพลงชาติ แต่ปรับแต่งอีกเล็กน้อย ต่อมาจึงเข้าสู่ช่วงเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นที่สาม โดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใช้ทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีมาใช้เป็นเพลงชาติ  และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่สี่ เป็นการนำทำนองเพลงชาติมหาชัยมาใส่เนื้อร้องโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และระหว่าง พ.ศ.2475-2477 เข้าสู่ยุคเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นพระเจนดุริยางค์ประพันธ์ทำนอง ส่วนขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ประพันธ์คำร้องเป็นฉบับที่ห้า และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่หกเมื่อระหว่าง พ.ศ. 2477-2482 ที่เราถือว่าเป็นเพลงชาติฉบับของทางการเป็นฉบับแรก

                    เพลงชาติไทยเป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ให้พลังที่ฮึกเหิมและรักชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติของคนไทยอย่างที่เราทราบกันดีว่า มีอยู่สองช่วง คือ 8.00 น. เช้า จะเป็นการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาว และอีกครั้งเป็นการเชิญธงลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว การร้องเพลงชาติและยืนตรง เป็นการทำความเคารพ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาณเทียบเวลาด้วย  นอกจากนี้ เรายังบรรเลงเพลงชาติหรือร้องเพลงชาติในโอกาสสม่ำเสมอในอีกกรณีคือภายหลังการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนประเทศไทยได้รับชัยชนะ เพลงชาติจะถูกบรรเลงหรือขับร้องเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุรพกษัตริยาธิราช และบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติ วางเมืองจนได้กำชัยชนะในครั้งนี้ อาจเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ว่า การบรรเลงเพลงชาติในงานกีฬานี้ในต่างประเทศก็มี แต่อาจบรรเลงก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติ เช่นเดียวกันกับเพลงชาติไทย

ในบ้านเราอีกเช่นกัน ที่ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังระเบียบวินัยและความรักในเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นไทย ความรักและหวงแหนในผืนแผ่นดินที่อยู่ ดังจะเห็นได้จากเราจะเปิดเพลงชาติให้เด็กนักเรียนได้ขับร้องและทำความเคารพก่อนเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความรักชาติคือ ญี่ปุ่น ก็ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังค่านิยมนี้ หรือบางประเทศก็ใช้เพลงชาติเปิดเพื่อสร้างความรักชาติก่อนการทำการแสดง หรือมหรสพ

ในไทยอีกเช่นกันที่ให้ความสำคัญกับเพลงชาติ ในการขยายความรักชาติ  โดยใช้กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ จะเปิดเพลงชาติผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ก่อนเปิดช่องและหลังจากปิดสถานี

ไม่ว่าเนื้อหาหรือการเปิดเพลงชาติจะมีในเวลาใด เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องให้ความเคารพ เพราะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่เสียสละมีเลือดเนื้อเพื่อคนรุ่นหลัง   สำหรับคนไทย และเน้นที่คนที่รักประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องแปลหรือตีความตัวอักษรในเนื้อหาเพลงเลยแม้แต่น้อย  เพราะทุกตัวอักษรผ่านการบรรจงแต่งและเรียงร้อยกันเป็นจังหวะ ผ่านความหมายที่ลึกซึ้งและงดงามแล้ว ก็จะสามารถซาบซึ้งเข้าสู่จิตใจได้ทันทีว่า ความหมายของเพลงชาติไทยคืออะไร

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

  • เพลงชาติ เพลงที่แสดงพลังแห่งชาติ

  • เพลงชาติไทย 6 แบบฉบับ แต่ล้วนความหมายเดียวกัน

  • การเดินทางของเพลงชาติไทย

  • เพลงชาติไทย กับสังคมปัจจุบัน

  • ความพิถีพิถันในการประพันธ์เพลงชาติไทยของครูเพลง

flag2459_2460flag2394_2459flag2352_2394flag2325_2352

คุณค่าของเพลงชาติไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหารการกิน  ดนตรี หรือแม้กระทั่งเพลงชาติไทยก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณค่าของเพลงชาติไทย เพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติไทยที่ไม่เหมือนใครค่ะ

คุณค่าของเพลงชาติไทยอย่างแรก เป็นสิ่งที่สะท้อนความนึกคิดของคนไทยในสมัยก่อนที่มีความรักชาติต้องการความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้หวงแหนแผ่นดินไทยอย่ายอมให้ใครมารุกรานได้ซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจน  คุณค่าของเพลงชาติไทยในลำดับต่อมาคือการประพันธ์เพลงในสมัยก่อน มีความคล้องจองกัน มีการใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งด้วย  ถือว่าเป็นเรื่องของความพิถีพิถันอย่างหนึ่งในการประพันธ์เพลงที่มีความสำคัญต่อประเทศในสมัยก่อนค่ะ  คุณค่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เพลงชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด เช่น ในเวลาที่เราไปทำงานต่างแดนแล้วเราได้ยินเพลงชาติไทย เราก็อดคิดถึงเมืองไทยของเราไม่ได้และในทุกครั้งที่มีเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะยืนตรงเคารพธงชาติทันที  คุณค่าของเพลงชาติไทยยังมีในเรื่องของการบ่งบอกความเป็นคนไทยผ่านเสียงเพลงว่า คนไทยนั้นมีความรักสงบแต่ถ้าใครมารุกรานประเทศชาติก็จะยืนหยัดต่อสู้แม้ตัวเองตายก็ไม่เสียดายชีวิตค่ะซึ่งสังเกตจากเพลงชาติไทยที่ประพันธ์มาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในทุกต้นฉบับของเพลงจะกล่าวถึงอุปนิสัยของคนไทยไว้ในเพลงอยู่เสมอ นอกจานี้เพลงชาติไทยยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  เพราะสามารถบ่งบอกในเรื่องของการเมืองในสมัยนั้นได้ เช่น การประกวดประพันธ์เพลงชาติไทยเพราะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นชื่อประเทศไทย หรือการปรับปรุงแก้ไขเนื้อเพลงชาติไทยของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองในขณะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็สามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเมืองของเราได้เช่นกัน  เพลงชาติไทยจึงถือว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าในตัวเอง  ไม่ว่าเราจะฟังเพลงชาติไทยจากที่ใดก็จะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเรื่องดีงามที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถค่ะ

สรุปคือ เพลงชาติไทยนั้นมีคุณค่าในด้านของการเมืองการปกครอง  ด้านการแต่งบทประพันธ์ ด้านอุปนิสัยของคนไทยซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่ชัดเจนที่มองเห็นได้ง่ายๆ แต่ยังมีคุณค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อีกด้วย นั่นคือความสำนึกรักและหวงแหนในประเทศไทย ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลก นั่นคือ การยืนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่สมัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความตระหนักในข้อนี้อยู่เสมอเพราะเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานค่ะ และจะยังคงสืบสานสิ่งนี้เอาไว้จนชั่วลูกชั่วหลานปลูกฝังกันไปรุ่นต่อรุ่นค่ะ

logo3

ทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทย

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน เนื้อร้องท่อนแรกของเพลงชาติไทยที่เราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงเวลา 08.00 น.และ 18.00 น.ของทุกวัน  เพลงชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงนี้  บางคนก็ตั้งข้อสงสัยทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทยถ้าไม่มีแล้วจะมีผลอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในข้อนี้ค่ะ

ตามคำกล่าวที่ว่าเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพราะเพลงชาติไทยนั้นทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเกิดภาคไหน  นับถือศาสนาใด ก็ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทย สัญชาติไทยทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพลงชาติไทยยังช่วยบ่งบอกให้ประเทศอื่นในโลกทราบว่ายังมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจิตใจรักสงบแต่เมื่อถึงเวลารบก็ยอมสละชีพเพื่อชาติได้ ดูได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยที่มีตั้งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าแผ่นดิน ดังเช่นพระมหากษัตริย์จนถึงเหล่าชาวบ้านธรรมดาที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติจนเรามีชาติที่มั่นคงดังเช่นทุกวันนี้  เพลงชาติไทยเป็นการบ่งบอกความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บอกความเป็นประเทศชาติที่รักสงบแต่ไม่ขลาดกลัวเมื่อต้องสู้รบกับใคร นอกจากนี้ยังเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ของประเทศชาติ ดังเช่น นักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศหรือคนไทยที่เดินทางไปทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อมีการประกาศผลและคนไทยเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จจะมีการเปิดเพลงชาติไทยเพื่อสร้างเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ชลนะและเป็นการให้เกียรติต่อชาตินั้นๆค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเพลงชาติไทย เราก็แทบไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้รู้เลยว่าเราเป็นคนไทยไม่สามารถที่จะบ่งบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเอกราชและไม่สามารถสร้างเกียรติภูมิให้นานาประเทศได้เข้าใจและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของคนไทยได้ค่ะ

เพลงชาติไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่สร้างอัตลักษณ์ให้ประเทศต่างๆในโลกเรียนรู้และเข้าเข้าใจความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนในชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกจะไม่มีวันลืมเพลงชาติไทยได้ เมื่อมีการเปิดเพลงชาติคนไทยจะยืนตรงเพื่อทำความเคารพในทุกสถานที่บนโลกเพราะเพลงชาติคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวค่ะและเป็นเพลงที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย นอกจากนี้ยังนำพาความภาคภูมิใจให้กับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเมื่อเพลงชาติดังกระหึ่มไม่ว่าจะชาติไหนจะยืนตรงตามคนไทยเพื่อให้ความเคารพเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นเพลงชาติไทยจึงเป็นเพลงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานและถือเป็นเพลงประจำตัวของทุกชนชั้นที่เป็นประชาชนชาวไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่บนแผ่นดินอธิปไตยที่ใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันนั่นเองค่ะ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • เพลงชาติไทยเรายืนตรง แล้วประเทศอื่นละยืนตรงแบบเราด้วยหรือเปล่า?

  • ทำไมเราต้องร้องเพลงชาติไทย และทำไมเพลงชาติไทยต้องมีสองรอบ

  • เพลงชาติไทยกับความรู้สึกของชาวต่างชาติ

  • ทำไมต้องร้องเพลงชาติไทย และเพลงชาติไทยมีไว้ทำไม ?

 

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยช่วยส่งเสริมความเป็นไทยในแง่ไดบ้าง

ประเทศไทยเรานั้นมีอัตลักษณ์มากมายที่แสดงออกถึงความเป็นชาติ เช่น เพลงชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เน้นความอ่อนช้อยงดงามประณีต เช่น รำไทย การแกะสลักผักผลไม้  ดนตรีไทย  การแสดงต่างๆ สื่อให้เห็นว่าชาวไทยนั้นมีความอ่อนโยนเป็นมิตรและมีความสนุกสนานค่ะแต่ถึงแม้จะดูเป็นมิตรแต่หากใครมารุกรานชาติไทย เราคนไทยก็พร้อมเข้มแข็งและสละชีพเพื่อชาติได้เช่นกัน โดยวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของเพลงชาติไทยนั้นสามารถส่งเสริมความเป็นไทยได้อย่างไรบ้าค่ะ

                  เพลงชาติไทย นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากค่ะโดยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นมีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการถวายความเคารพต่อองค์กษัตริย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะซึ่งอนุโลมให้ใช้แทนเป็นเพลงชาติไทยได้ค่ะ ต่อมาก็เริ่มมีการประพันธ์เพลงชาติกันมาหลายยุคสมัยซึ่งล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยในสมัยนั้น เพลงชาติไทยจึงส่งเสริมความเป็นไทยในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ของชาติค่ะ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เพลงนี้ไปที่ใดในโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ก็จะทำให้ชาวต่างชาติรู้ได้ทันทีว่านี่คือเพลงของคนไทยค่ะ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของดนตรีไทยที่ใช้ในการทำเพลงชาติไทยซึ่งในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการใช้เครื่องดนตรีและเทคนิควิธีการที่ต่างกันค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกในเรื่องของความมีเอกลักษณ์ของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย และเพลงชาติไทยนั้นช่วยส่งเสริมในเรื่องการปลูกฝังให้มีความรักชาติอีกด้วย  เพราะในอดีตนั้นเกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองมากมาย เพลงชาติไทยนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนในชาตินั้นมีความสามัคคีร่วมกันหาทางออกของปัญหาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในด้านการเมืองมาได้ทุกครั้งค่ะ เพลงชาติไทยนั้นส่งเสริมความเป็นไทยอย่างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สังเกตได้จากเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยจะมีการปลูกฝังให้เรานึกถึงบรรพบุรุษไทยที่สละชีพเพื่อชาติ และหากใครมารุกรานประเทศเราต้องร่วมกันปกป้องความเป็นอธิปไตยของเรารวมทั้งต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสัญลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย)  หรือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยค่ะ

                    เพลงชาติไทย จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติ ในด้านของการดนตรีหรือแม้กระทั่งด้านการใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ซึ่งมีความคล้องจองงดงามตามเอกลักษณ์ของครูเพลงไทยค่ะ  เราควรภูมิใจในเพลงชาติไทยเพราะเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยผ่านการกลั่นกรองมาจากครูเพลงของไทยและหลอมรวมความเป็นไทยไว้ในเพลงอย่างครบถ้วนค่ะ การที่เราร้องเพลงชาติไทยทุกวันจึงเหมือนเราได้ซึมซับความเป็นไทยและปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีและความรักชาติโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : https://thailovesong.wordpress.com

Read More

โดนลุงเย็ดหีหนูค่ะ 1

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ แอน ค่ะหนูอยากจะเล่าประสบการณ์ครั้งแรกที่หนังโป๊เจอเอาควยอันใหญ่มากปักเข้ารูหีของหนูค่ะ หนูเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่ๆ คลิปโป๊ขนาดพ่อเห็นพ่อยังมองเลยค่ะและเวลาอยู่ในห้องชอบช่วยเหลือตัวเองค่ะ รูปร่างหนูหุ่นดีนมใหญ่หีสีชมพูค่ะ ที่บ้านหนูทำไร่ทำสวนค่ะ ในครอบครัวมีอยู่แค่ 3 คนเองค่ะมีพ่อแม่และหนู เรื่องมันเกิดขึ้นตอนหนูอยู่มัธยมปีที่ 3 ค่ะ มีลุงคนหนึ่งอายุประมาน 55 ปีไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านไม่มีคนดูแลหีเลยค่ะ พ่อกับแม่จึงให้ลุงไปอยู่ที่ไร่สวน ข้าวปลาแม่ทำเสร็จพ่อก็เอาไปส่งให้ทุกวันค่ะเวลาพ่อไม่อยู่หนูกับแม่ก็ไปส่งบ้างค่ะ และวันหนึ่งพ่อไม่อยู่หนูต้องไปส่งข้าวปลาให้ลุงเขาค่ะ หนังxxxหนูเลยแต่งตัวเพื่อที่จะไปโรงเรียนด้วย คิดว่าจะไม่กลับมาที่บ้านจะตรงไปโรงเรียนทีเดียวเลยหนูแต่งชุดนักเรียน เสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซย์แล้วไปส่ง พอใกล้จะถึงสวนฝนก็ตกลงมาและไม่ได้คลุมเสื้อกันฝนด้วยคิดว่าอีกแบปเดียวถึงและคงตกไม่หนักหรอกแต่แล้วที่ไหนหนังxได้ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เสื้อผ้าเปี๊ยกไปทั้งตัวเลยเย็ด พอไปถึงสวนจะไปโรงเรียนต่อก็ไปไม่ได้เพราะฝนตกหนักมากหนูก็อยู่กับลุง 2 ต่อ 2หนูก็อายมากเพราะเสื้อผ้าเปี๊ยกและทำให้เสื้อแนบเนื้อหนูทั้งตัวเลยหนังเอ็กซ์ (คิดว่าหลายคนคงเคยเห็นนะเวลาเสื้อนักเรียนเปี๊ยกน้ำมันเห็นหมดเหมือนsexไม่ได้ใส่อะไรเลย) หนูก็เป็นเช่นนั้นค่ะเห็นเนื้อเห็นตัวหมด และอีกอย่างหนูก็ชอบใส่ชุดในแบบบางๆเลยทำให้เห็นนมและหัวนมไปด้วย แต่หนูนั่งหย่องๆและเอามือกอดอกปิดไว้ เพราะหนูนั่งหย่องๆ xxxลุงจึงเห็นกางเกงในบางๆตัวจิ๋วติดแคมหีเป็นร่องเลยและสงสัยลุงอยากเห็นอยากลองมากกว่านี้แหละมั้งถามหนูมีปากกากับกระดาษไหมpornลุงจะฝากซื้อหวยหน่อย

Read More

น้องดิวลีลาเด็ด

สวัสดีครับผมชื่อฟลุ๊ค มีเรื่องเสียวกับน้องดิวนมใหญ่หุ่นxxxที่ชอบมาเล่นบ้านผม และเมื่อวานนี้พ่อแม่ผมไปทำงานต่างจังหวัดผมอยู่บ้านคนเดียว แล้วช่วงบ่ายๆ ผมนั่งเล่นคอมดูหนังเอ็กซ์ หนังโป๊ pornอยู่สักพักก็มีคนมาเรียกหน้าบ้าน ผมก็เลยลงไปดูเป็นน้องดิว ผมก็เลยพาน้องเข้ามานั่งเล่นในบ้าน แล้วผมก็ขึ้นห้องไปปิดหนังxที่เปิดไว้ แล้วสักพักน้องก็เรียกผมให้ลงไปหา ผมก็ลงไปแล้วน้องดิวก็ชวนคุยแล้วนั่งดูทีวีไปเหมือนทุกๆที แต่ว่าวันนี้น้องดิวนั่งใกล้ผมมากจนตัวติดกันเลย แล้วน้องก็ค่อยๆนอนลง แล้วก็เอามือดีงผมนอนลงข้างๆแล้วก็เอามือจับคอผมแล้วดูดปากแลกลิ้นกันมือน้องก็ค่อยๆล้วงกางเกงจับหนอนน้อยผม เธอท่าทางแล้วน้องคงจะอยากมีsexแน่นอน แล้วก็เอามือจับหนอนน้อยผมชักจนแข็ง แล้วก็ควักหนอนน้อยผมออกมาแล้วก็โม๊คให้แบบในหนังxxxเลยเสียวสุด ผมเลยจับน้องดิวถอดเสื้อผ้าออก นมน้องดิวใหญ่มากผมบีบนมไปเลียหัวนมไปเกี่ยวเบ็ดหีไปจนน้ำเงี่ยนเต็มนิ้วผมเลย หีผมเอาหนอนน้อยค่อยๆเขี่ยหีแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปในหีจนสุด คลิปโป๊แล้วก็ซอยหีน้องดิวอย่างเมามันส์เลยหีฟิตสุดๆเสียวหนอนน้อยมากเลย ผมจับน้องดิวลุกขึ้นแล้วก็หันหลังยกขาขึ้นแล้วก็เย็ดหีจนน้ำเงี่ยนไหลเต็มขาเลย เสียวหนอนน้อยมาก เย็ดจนน้องดิวครางเสียงหลงเลย ผมเลยเอาหนอนน้อยยัดปาก หนังเอ็กซ์แล้วก็เกี่ยวเบ็ดหีน้องดิวไปจนน้องดิวโม๊คให้ผมจนน้ำเงี่ยนแตกคาปากเลย แล้วผมก็กก้มเลียหีน้องดิวจนน้ำแตกเลย

Read More

โนวาร่า VS โปร เวอร์เซลลี่

โนวาร่า VS โปร เวอร์เซลลี่
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี
วันที่ 26/02/2559 เวลา 01.00 น.
สถิติพบกันหลังสุด
ITA D2 11/10/15 Pro Vercelli 0-1 โนวาร่า*
ITA D2 11/05/13 Pro Vercelli 1-2 โนวาร่า*
ITA D2 24/12/12 โนวาร่า* 2-0 Pro Vercelli
5 นัดหลังสุดของ โนวาร่า
ITA D2 20/02/16 โนวาร่า* 1-2 แตร์นาน่า
ITA D2 13/02/16 โคโม 1-1 โนวาร่า*
ITA D2 06/02/16 โนวาร่า* 4-1 อเวลลิโน่
ITA D2 01/02/16 Virtus Entella* 1-0 โนวาร่า
ITA D2 23/01/16 โนวาร่า* 0-1 โครโตเน่
5 นัดหลังสุดของ โปร เวอร์เซลลี่
ITA D2 20/02/16 Pro Vercelli* 2-3 Virtus Entella
ITA D2 13/02/16 โครโตเน่* 1-1 Pro Vercelli
ITA D2 06/02/16 Pro Vercelli* 2-1 เบรสชา
ITA D2 30/01/16 Latina Calcio* 1-0 Pro Vercelli
ITA D2 23/01/16 Pro Vercelli 0-1 สเปเซีย*
วิเคราะห์จากสถิติ
โนวาร่า เตรียมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีม โปร เวอร์เซลลี่ โดยทั้งสองทีมเจอกันมาทั้งหมด 3 ครั้ง เป็น โนวาร่า ที่สามารถเก็บชัยได้ทั้งหมด แทงบอล ส่วนฟอร์มระยะหลังของเจ้าบ้านนั้นเตะไป 8 เกมส์ ชนะได้แค่เกมเดียวเทียบกับทีมเยือนอย่าง โปร เวอร์เซลลี่ แล้วพวกเขานั้นยังทำได้ดีกว่านิดๆ วันนี้
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ โนวาร่า แต่ฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านยังเล่นไว้ใจไม่ได้ sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เหนือกว่าทีมเยือนมากและได้ลงเล่นในบ้านตัวเองนั้นทำให้ โนวาร่า น่าจะคืนฟอร์มเก่งโดยการเก็บ 3 แต้มเอาไว้ได้ในแมทช์นี้
Sbobet ให้โนวาร่าฮาเฮ
อัตราต่อรอง โนวาร่า ต่อ 0.5/1
สกอร์ที่คาด โนวาร่า 1-0 โปร เวอร์เซลลี่

Read More

เชเซน่า VS กาญารี่

เชเซน่า VS กาญารี่
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี
วันที่ 26/02/2559 เวลา 03.00 น.
สถิติพบกันหลังสุด
ITA D2 11/10/15 กาญารี่* 3-1 เชเซน่า
ITA D1 24/05/15 เชเซน่า 0-1 กาญารี่*
ITA D1 11/01/15 กาญารี่* 2-1 เชเซน่า
ITA D1 18/03/12 กาญารี่* 3-0 เชเซน่า
ITA D1 27/10/11 เชเซน่า* 1-1 กาญารี่
5 นัดหลังสุดของ เชเซน่า
ITA D2 20/02/16 ลิวอร์โน่* 1-1 เชเซน่า
ITA D2 13/02/16 เชเซน่า* 2-1 เปรูจา
ITA D2 08/02/16 โมเดน่า* 0-0 เชเซน่า
ITA D2 30/01/16 เชเซน่า* 3-0 อัสโคลี่
ITA D2 23/01/16 เชเซน่า* 2-0 Virtus Entella
5 นัดหลังสุดของ กาญารี่
ITA D2 20/02/16 กาญารี่* 2-1 เปสคารา
ITA D2 13/02/16 Latina Calcio 1-3 กาญารี่*
ITA D2 06/02/16 กาญารี่* 1-0 Virtus Entella
ITA D2 30/01/16 อเวลลิโน่* 1-2 กาญารี่
ITA D2 23/01/16 กาญารี่* 1-0 แตร์นาน่า
วิเคราะห์จากสถิติ
เกมบิ๊กแมทช์ของลีก เซเรียบี อิตาลี โดย เชเซน่า เตรียมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของ กาญารี่ แทงบอล โดยการเจอกันของคู่นี้นั้นทีมที่ทำได้ดีกว่าเห็นจะเป็น กาญารี่ ส่วนฟอร์มของทั้งคู่ในช่วงเวลานี้นั้นทีมจ่าฝูง กาญารี่ ก็ยังทำได้ดีกว่าอีกวันนี้นั้นดูจากเรทราคา เสมอแล้วถือว่าสมเห็นสมผล เพราะทั้งสองทีมนั้นทำได้ดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะฝั่งทีมเยือน
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ กาญารี่ ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน เชเซน่า กำลังทำผลงานได้อย่างมั่นใจมาก ๆ sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่สูสีกันและฟอร์มที่กำลังเล่นได้ดีเหมือนกันอยู่นั้นทำให้ เชเซน่า และ กาญารี่ น่าจะไม่มีทีมใดเหนือกว่าที่จะคว้าชัยไปได้จากแมทช์นี้
Sbobet ให้แบ่งแต้มกันไป
อัตราต่อรอง กาญารี่ ต่อ ส
สกอร์ที่คาด เชเซน่า 1-1 กาญารี่

Read More

มาเล่าเสียวให้ฟัง

ดีค่ะ หนูชื่อน้ำ อายุ 14 หนูมีเรื่องของหนูเอง มาเล่าให้ฟัง หนังหนูก็เข้ามาเห็นพี่ๆพิมกันเลย อยากลองเล่าเรื่องของตัวเองมั่ง คือหนู เรียนอยู่ม.2ค่ะ เวลาหนูเข้ามาอ่านเรื่องของ พี่ๆ ก็ชอบช่วยตัวเอง ถึงหนูจะเด็ก แต่ก็ไม่ซิง หนูเป็นเด็กขี้เงี่ยน เวลาอ่านเรื่องของพวกพี่ๆทีไร น้ำเงี่ยนแตกทุกครั้งเลยค่ะ คือหนูไม่มีแฟนค่ะ ดูหนังเคยมีแต่ก็ผัวนั่นแหล่ะค่ะ เวลาอยู่ด้วยกัน จะ เย็ดกันบ่อยมาก คือวันหนึ่งนี่หลายรอบเลย พอเวลาเลิกกันหนูก็กลายเป็นเด็กขี้เงี่ยนไปเลย ตอนนี้ ก็เลยอยากจะเข้ามาเล่าเรื่องของตัวเอง แต่เรื่องที่จะเล่าหนูไม่ได้โดนเย็ดค่ะ แต่หนู เอากับควยปลอม ลืมบอกไปค่ะ ตอนคบกับแฟน แฟนหนู อายุมากกว่า หนังไทยมันเคยสั่งควยปลอมมาใช้ ตอนเอากับ หนู ตอนเลิกกันหนูก็ยังเก็บใว้ค่ะ คือวันนั้นหนูเอาควยปลอมไป โรงเรียนด้วย กะว่าเวลาเงี่ยนก็จะเอาไปใช้ในห้องน้ำ พอพักเที่ยงเราก็จะมานั่งเล่นกันในห้อง เพื่อนมันก็ชอบพูด เวลามันเอากับแฟนเป็นไง คือมันไม่อายหรอกค่ะ ผู้หญิงด้วยกัน หนูฟังไปก็เงี่ยนสิคะ ดูหนังออนไลน์พอเวลาเรียนก็แอบเอาควยปลอมใส่กระเป๋า และบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำ คือโรงเรียนเวลา เข้าเรรียนจะไม่ค่อยมี คน คือโรงเรียนต่างจังหวัดก็แบบนี้แหล่ะค่ะ พอเข้าห้องน้ำได้ ก็รีบถอดกางเกงใน และนั่งถ่างขา กางเกงในนี้น้ำเงี่ยนเต็มเลย หนูก็เอาควยปลอมไปถูกหนังฝรั่ง และยัดเข้าไปง่ายค่ะ เพราะน้ำเงี่ยนหนู เยอะมาก อ้าๆ อ้าๆ อ้าๆ ค่อยครางในลำคอ เพราะดังไม่ได้ อ้าๆ เสียวหีมากค่ะ อ้าๆ อ้าๆ เวลาใกล้แตกแล้ว ซีรี่ย์หนูก็รีบซอยเลย ไม่นานก็แตก หนูรีบใส่กางเกงในและรีบกลับห้องเลยค่ะ

Read More

เย็ดกับนุ๊ค 1

ผมชื่อยุทธทำงานส่วนตัว เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องสมัยเรียนมหาวิยาลัย หนังเอ็กซ์แห่งหนึ่ง เรื่องเกิดตอนปี 3 หลังสอบกลางภาคเสร็จ 2 – 3 วัน นุ๊คเพื่อนของผมเธอทะเลาะกับแฟน ไม่คุยกันมาหลายวันแล้ว ผมเห็นเธอดูซึมๆไปเลยเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงและด้วยความที่เราสนิทกัน เธอจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังหนังโป๊ เธอสงสัยว่าแฟนเธอจะแอบไปมีกิ๊ก แต่เขาก็ไม่ยอมรับ จึงทะเลาะกัน เล่าไปครู่เดียวน้ำตาเธอก็เริ่มซึมออกมากลางร้านข้าว ผมต้องรีบเอาทิชชู่มาให้เธอซับน้ำตาคนรอบๆก็มองกันเป็นแถว ผมต้องรีบจ่ายตังค์ออกจากร้านพาเธอคลิปโป๊ไปส่งที่ห้อง พอถึงห้องผมจึงชวนเธอออกไปเที่ยวเทคใกล้ๆ มหาวิทยาลัย เพื่อให้เธอคลายเครียด พอถึงเวลานัดผมก็มารับเธอที่หน้าห้องพัก แก้วเพื่อนที่พักกับเธอไปด้วย เข้าไปหนังxxxในเธคต่างคนต่างสนุก แต่นุ๊คก็ยังซึมอยู่ แก้วจึงสั่งสไปน์ มากินกัน สำหรับผมของแค่นี้ก็เหมือนน้ำอัดลมแหละครับ (ปกติก็เบียร์วันละขวดก่อนนอน) แต่สองสาวดูเหมือนจะคออ่อนเหลือเกินแค่คนละไม่ถึงครึ่งขวด แก้วเริ่มหน้าแดงแต่ยังพอคุยรู้เรื่อง ส่วนนุ๊คนี่หน้าแดงก่ำตาปรือๆ หนังxกำลังตึงได้ที่ (ตึงจนเกือบจะขาดแล้ว) ครู่เดียวแฟนของแก้วก็โทรมาสักพักแก้วก็ต้องกลับ แต่นุ๊คไม่sexอยากกลับอยากอยู่ต่อ แก้วจึงให้แฟนมารับหน้าร้าน เหลือผมกับนุ๊คสองคน แล้วนุ๊คก็เริ่มร้องไห้อีกครั้งหี คราวนี้พูดอะไรต่างๆนานาออกมามากมาย ตามประสาคนเมา บ่นว่าอ๊อด(แฟนนุ๊ค) เจ้าชู้อย่างนั้นอย่างนี้porn สไปน์หมดไปค่อนขวดด้วยการกระดกเอาๆของนุ๊ค ทำให้นุ๊คเมาจนแทบพยุงตัวไม่อยู่ ผมจึงต้องพานุ๊คกลับห้อง เมื่อถึงห้องก็ไม่พบแก้ว มีเพียงโน๊ตเล็กๆแปะที่โต๊ะว่า คืนนี้ค้างห้องแฟน เย็ดผมวางนุ๊คลงที่เตียง เธอนอนไม่ได้สติ นอนหงายอยู่บนเตียง หน้าอกเธอเต่งตึงลอยเด่นภายใต้เสื้อยืดคอเว้าสีน้ำเงิน กระโปรงผ้าหลวมๆสีขาวยาวแค่เข่า แม้ผมจะเคยเห็นเธอใส่ชุดนี้หลายครั้งแล้ว xxxแต่วันนี้ตอนเธอนอนไม่ได้สติอยู่ตรงหน้าผม เธอดูสวย น่ารักน่ากอด

Read More

โอแซร์ VS อฌักซิโอ้

โอแซร์ VS อฌักซิโอ้
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
วันที่ 19/02/2559 เวลา 02.00 น.
สถิติพบกันหลังสุด
FRA D2 26/09/15 อฌักซิโอ้* 1-0 โอแซร์
FRA D2 21/02/15 อฌักซิโอ้* 1-1 โอแซร์
FRA D2 20/09/14 โอแซร์* 1-1 อฌักซิโอ้
FRA D1 15/01/12 อฌักซิโอ้* 2-1 โอแซร์
FRA D1 28/08/11 โอแซร์* 4-1 อฌักซิโอ้
5 นัดหลังสุดของ โอแซร์
FRA D2 13/02/16 โอแซร์ 2-2 น็องซี่*
FRA D2 06/02/16 แกลร์กมงต์ ฟุต* 1-2 โอแซร์
FRA D2 03/02/16 โอแซร์* 3-1 เอวิย็อง
FRA D2 30/01/16 นีมส์* 2-1 โอแซร์
FRA D2 23/01/16 โอแซร์* 2-1 ตูร์ แอฟเซ
5 นัดหลังสุดของ อฌักซิโอ้
FRA D2 13/02/16 อฌักซิโอ้* 3-1 แกลร์กมงต์ ฟุต
FRA D2 06/02/16 ลาวาล* 0-0 อฌักซิโอ้
FRA D2 03/02/16 อฌักซิโอ้* 2-0 นีมส์
FRA D2 30/01/16 ตูร์ แอฟเซ* 1-1 อฌักซิโอ้
FRA D2 26/01/16 อฌักซิโอ้* 2-1 แบรสต์
วิเคราะห์จากสถิติ
โอแซร์ วันนี้เตรียมเปิดบ้าน แทงบอลออนไลน์ ต้อนรับการมาเยือนของทีม อฌักซิโอ้ โดยฟอร์มของทั้งสองทีมในช่วงเวลานี้แรงจริงๆ โดยเฉพาะทีมเยือนอย่าง อฌักซิโอ้ 9 นัดแล้วที่ยังไม่แพ้ใครกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆ พนันออนไลน์ ส่วนโอแซร์เรื่องผลงานนั้นถึงจะไม่ได้ดีกว่าทีมเยือนแต่พวกเขานั้นก็ชนะคู่แข่งได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่เล่นได้ดีกว่าคือ อฌักซิโอ้ ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน โอแซร์ กำลังทำผลงานในบ้านได้ดีเลยทีเดียว sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่ค่อนข้างสูสีกันนั้นทำให้ โอแซร์ เล่นออกมามีโอกาสเสมอสูง เพราะว่า อฌักซิโอ้ เล่นนอกบ้านได้อย่างระมัดระวังโดยเน้นเกมรับอยู่นั่นเอง
Sbobet ให้อฌักซิโอ้โชว์สกิล
อัตราต่อรอง โอแซร์ ต่อ ป
สกอร์ที่คาด โอแซร์ 1-1 อฌักซิโอ้

Read More

พิธิภัณฑ์สังคโลก

เครื่องสังคโลกเป็นงานศิลปหัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งเพลงชาติไทย ที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณ และด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การซื้อหาของเก่าเหล่านั้นเก็บไว้ชื่นชม จึงยังคงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย พิพิธภัณฑ์สังคโลกเกิดจากความคิดและความตั้งใจของนายดำรงและนางกุศล สุวัฒน์เมฆินทร์ ชาวจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมุ่งหมายนำความภูมิใจในแผ่นดินสุโขทัยและประวัติศาสตร์ของสุโขทัย เสนอแก่นักท่องเที่ยว เยาวชนรุ่นหลัง และคนไทยทุกคนได้ร่วมกับประจักษ์ในความสำคัญและยิ่งใหญ่ของบสุโขทัย จึงได้นำของสะสมที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี อันได้แก่พระพุทธรูป เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งของในชีวิตประจำวัน และเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ มาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑสถาน การแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา หรือ สังคโลก ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญไปสู่นานาอารยประเทศรวมถึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในแถบเอเชียอาคเนย์ และการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศคู่ค้ากับสุโขทัยในพื้นที่โล่งกว้าง ใช้เป็นส่วนจัดนิทรรศการชั่วคราว ในบางโอกาสใช้เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินหรือใช้สถานที่แสดงงานศิลปกรรม ชั้นที่ 2 แบ่งพื้นที่ออกเป็น ห้องจัดแสดงชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทเครื่องเคลือบดินเผาศิลปะล้านนา ชั้นใต้ดิน ใช้เป็นคลังเพื่อการศึกษา ให้ความรู้ทางด้านการจัดเก็บและรักษาโบราณวัตถุ รวมทั้งการแยกประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุจัดแสดง

 

Read More

เจ้านาย

ฉันแต่งงานมีสามีแล้วค่ะ เป็นคนขาวเพราะพ่อฉันเป็นคนจีนหนังเอ็กซ์ รูปร่างไม่น้อยหน้าใครเหมือนกัน ยังไม่มีลูก แต่งงานมาได้ 3 ปีแล้ว ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดีตามสมควร เว้นอยู่แต่เรื่องบนเตียงที่ยอมรับว่าไม่ค่อยมีความสุข ตามที่เคยได้ยินคำร่ำลือมาว่ามันเหมือนขึ้นสวรรค์ หนังโป๊บอกตามตรงฉันมีอะไรกับสามีมา 3 ปี ยังไม่เคยมีครั้งไหนเหมือนคำร่ำลือเลยแต่ก็รักกันดีนะค่ะ ทำงานที่บริษัทแถวสีลม เป็นบริษัทในเครือของบัตรเครดิตมีชื่อ มีเจ้านายเป็นฝรั่งชาวออสเตร. อายุราว 40 ปี รูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดี หล่อคมสัน เขาพูดไทยได้คล่องเชียวละ เพราะมาอยู่เมืองไทย 5 ปีแล้ว เขาเข้าบริษัทไม่ค่อยบ่อยหรอกค่ะนาน ๆ ครั้ง ฉันกับเพื่อนๆ ในแผนกกรี๊ดกราดกันสุดๆ เวลาเขาเข้ามาเย็ดที่บริษัท วันนึงเขาเข้ามาที่บริษัทตอนบ่าย หนังxxxพอใกล้จะถึงเวลาเลิกงานเขาก็สั่งให้ฉันรอ เขาขอดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและแคมเปญที่กำลังจะเสนอ ฉันเลยต้องรอ และให้ฉันไปนำเสนอให้เขาฟังที่ห้อง ตอนนั้นพนักงานกลับกันหมด คลิปโป๊เหลือแต่ยามอยู่ด้านล่าง ตอนแรกเราก็คุยกันแต่เรื่องงานอย่างเดียวค่ะ แต่พอเรื่องงานจบเขาก็ถามฉันถึงเรื่องครอบครัว แล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆฉัน เริ่มมองฉันแบบไม่ค่อยน่าไว้ใจ พูดไปก็เอาแต่จ้องฉัน ฝรั่งหล่อๆ มาจ้องหนังx ฉันก็สั่นๆ นะ แถมยังเป็นเจ้านายอีก เขาลุกขึ้นเดินมาหาฉัน เอามือมาจับแขน ลูบปัดผมฉัน ทำเอาฉันขนลุกทั้งตัว และดึงให้ฉันลุกขึ้น เขาจูบฉันเบาๆที่ผม ฉันถึงกับอึ้ง กลัวด้วย เขาบอกว่าให้รีแล็กซ์xxx ไม่ต้องกลัว แล้วจับฉันหันหน้า แล้วจูบฉันอีก ขณะที่ฉันกำลังงงๆอยู่ เขาก็บจูบที่ปาก แล้วสอดลิ้นเข้ามาด้วย เขาดูดปากดูดลิ้นฉันใหญ่เลย มือก็เริ่มบีบนวดเนินอก ฉันสะท้านไปทั้งตัว จะร้องห้ามปากก็ถูกประกบปากอยู่ sexมือเขาก็เริ่มลูบไล้ลัดเลาะเข้าไปในชายเสื้อ ฉันสยิวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ฉันเริ่มมีอารมกับเขาแล้ว เลยบอกเขาว่า จะเย็ดก็รีบเย็ด เดะใครมาเห็น เขารีบถอดกางเกง และกางเกงฉันออก และรีบเอาควยมา หีใส่หีฉัน เขาเริ่มเย็ดเบาๆ อ้าๆๆ อ้าๆ ๆมันเสียวมาก อ้าๆ พอเขาจะแตก เขาเรืฃิ่มแรงขึ้นporn อ้าๆๆ อ้าๆ และก็แตกพร้อมฉัน เสียวมากค่ะ ทุกวันนี้ฉันยังโดนเขาเอาอยู่เลย

Read More